Festival Jakuba Jana Ryby má své internetové stránky a facebook:

www. rybuvfestival.cz

www. facebook.com/rybuvfestival/

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL JAKUBA JANA RYBY 2018 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
 

“Co jde od srdce, jde k srdci” – citát Jakuba Jana Ryby

 

Festival se koná pod záštitou Ing. Josefa Vondráška, starosty Města Rožmitál pod Třemšínem

 

Základ. Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Přirozeným vývojem se k rozvíjející se diskusi původní dvojice přidaly další osobnosti z různých oborů. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající z jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků a laické veřejnosti, ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla, jeho myšlenky a podněty. Rádi bychom skrze tuto oduševnělou látku vyvolali pocity, emoce, inspiraci, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a duchovní rozvoj společnosti.

 

Obsah. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností – je věnován jak široké laické veřejnosti, která bude obohacena o provedení Rybových skladeb a o možnost aktivně se podílet na diskusi, tak dětem a mládeži a jejich interaktivnímu vzdělávání na základě Rybových hodnot, ale současně též hudebním vědcům, muzikologům, historikům, kritikům, publicistům a výkonným profesionálním umělcům v oboru klasické hudby, kteří se setkají nejen na platformě nonverbální, ale také verbální. Všechny zúčastněné budeme průběžně motivovat k vyjádření jejich zpětné vazby k tématům festivalu pro uchování živoucí a tvůrčí atmosféry.

 

Rožmitál pod Třemšínem. Jádrem společenského života festivalu je Rybův Rožmitál. Díky laskavé podpoře vedení Města, Společnosti Jakuba Jana Ryby, Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál budeme rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ J. J. Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy, Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.

Život s Rybou. Festival bude veřejnost i samotné umělce provázet v průběhu celého kalendářního roku. Započne svojí hudební částí vždy po odeznění velikonočních svátků se symbolickým vztahem právě k Rybovu dílu Stabat mater a k duchovním otázkám obecně, a to ve dvou sekcích: Rybova hudba a Rybův interpret. V sekci Rybova hudba budeme postupně realizovat koncertní provedení všech dochovaných Rybových skladeb. V sekci Rybův interpret budeme uvádět komentované interpretace autorových skladeb pro sólový nástroj, kdy před každým koncertem proběhne veřejná beseda s daným interpretem. Festival bude pokračovat

přes letní měsíce prací s dětmi, mládeží a mladými umělci i odborníky. Ti se budou moci zúčastnit dalších ročníků festivalu jako interpreti v sekci Rybův junior. V průběhu workshopového období budeme u hudebních skladatelů iniciovat vznik nových hudební skladeb, které budou ke konci kalendářního roku veřejně ohodnoceny, a na dalších ročnících je uvedeme jako premiéru v sekci Inspirace Jakubem Janem Rybou.

 

Osobnosti. Skupina zakladatelů festivalu sestavuje hudební dramaturgii akcí z renomovaných těles a interpretů české i světové hudební scény. Workshopy jsou rozděleny do třech sekcí dle aspektů Rybovy činnosti. Pro zajištění jejich realizace a vedení jsme získali respektované osobnosti v dané oblasti. Prvotní okruhy workshopů dle vzdělávacího aspektu jsou: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti skladby” a “Kurzy interpretace hry na flétnu pro mladé umělce a odborníky" – garant Jaroslav Pelikán, “Kurzy interpretace hry na varhany pro mladé umělce a odborníky” – garant Adam Viktora, “Kurzy interpretace sborového zpěvu a sborového zpěvu chrámových sborů pro děti, mladé umělce a odborníky" a “Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži” – garant Jakub Hrubý. Prvotní okruhy workshopů dle literárního aspektu jsou následovné: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební publicistiky” – garant Milan Bátor. Prvotní okruhy workshopů dle aspektu vzniku nové hudby jsou následovné: “Světská a duchovní skladba soudobého autora – soutěž s konkrétním zadáním (např. zhudebnění textů nebo překladů J. J. Ryby, nebo dopsání sólového partu v koncertu pro cembalo a orchestr apod.) pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební skladby” – garanti a porotci: Jaroslav Pelikán, Zdeněk Klauda, Slávek Matoušek.

 

Kontroverze. Při seznamování se s životními osudy J. J. Ryby zjišťujeme, že problémy, kterými se celý život trápil, ale které se pokoušel aktivně řešit, se s našimi problémy z velké části shodují. Inspirativní je pro nás také odvaha, pracovitost a energie, se kterou se potýkal při zdolávání nelehké a někdy i beznadějné situace, ve které se jako hudebník a také jako organizátor hudebního dění v regionu ocital. K uspořádání “Konference – disputace věnované problematice současnosti a budoucnosti tzv. vážné hudby” nás motivovalo právě poznání Rybova života souznící s našimi dlouhodobými úvahami o situaci v dané oblasti, která nám nepřipadá uspokojivá. Vzhledem k tomu, že konferenci plánujeme konat každoročně, chceme se v daném ročníku věnovat jednomu segmentu z celého spektra existujících problémů. Pro příklad uvádíme několik témat, jejichž stav nám připadá alarmující:

 

KOMUNIKACE V HUDEBNÍM SVĚTĚ: vysoká míra diversifikace žánrů a podžánrů, kdy hudebníci z různých vzájemně odcizených oblastí spolu jen obtížně komunikují, a to často nejen hudebně, ale často i verbálně

 

HUDEBNÍ INSTITUCE: problematika hudebních institucí a jejich malé flexibility při naplňování stále se měnícího spektra jejich poslání

 

HUDEBNÍ TVORBA: absolutní odtažitost nově vzniklé hudební tvorby od skutečných zájmů hudební veřejnosti

 

HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ: problematika hudebního školství a následného uplatňování absolventů hudebních škol v profesionálním světě

 

HUDEBNÍ ELITY: problematika uměle vytvořeného světa tzv. hudebních elit a poukázání na neživotnost elitářského přístupu k hudbě, který produkuje nezájem publika o tzv. vážnou hudbu nebo případně zájem o akce tohoto žánru, které jsou vnímané pouze jako exklusivní společenská událost, nikoliv jako kulturní fenomén

 

Konference. Odborné kolokvium se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem za účasti veřejnosti v prostorách Společenského centra a v ZUŠ J. J. Ryby. Aktivními účastníky konference budou osobnosti z řad aktivních hudebníků (instrumentalisté, dirigenti, zpěváci, skladatelé), muzikologů, publicistů a hudebních kritiků, kteří přednesou svůj příspěvek k vybranému tématu. Všechny příspěvky budou po skončení konference spolu se závěrem a stanovením tématu dalšího ročníku konference vytištěn ve sborníku. Aktivní účastníci konference obdrží za svůj příspěvek symbolický honorář. Počet diskutujících bude každý rok předem veřejně ohlášen. O nominaci rozhodne pořadí přijatých přihlášek. Pro zakládající ročník byly osloveny tyto osobnosti (uváděné bez titulů a hodností): Zdeněk Wasserbauer, Pavel Posád, Václav Luks, Marek Štryncl, Adam Viktora, Vojtěch Jouza, Jiří Panocha, Slávek Matoušek, Miloš Bok, Slavomír Hořínka, Zdeněk Pololáník, Tomáš Netopil, Zbyněk Müller, Adam Plachetka, Lubomír Mátl, Jiří Chvála, Miroslav Pšenička, Josef Kšica, Vladimír Roubal. Mediátorem konference bude osobnost (např. Josef Chuchma), která nemusí být nutně odborníkem v diskutované oblasti, ale měla by být respektovanou a veřejně známou osobou, samozřejmě s kladným vztahem k „vážné“ hudbě. Konferenci předsedá Jakub Jan Ryba, jehož účast je symbolicky vyjádřená prázdnou židlí v čele diskutujících. Už samo studium Rybova životopisu a jeho lidských i tvůrčích postojů je zdrojem poznání, které může pomoci nacházet východiska a ukazovat směr, kudy se ubírat dál. Celá diskuze bude nahrávána a zveřejňována jak Českým Rozhlasem, tak i internetovými streamovými médii.

 

Naděje. Naším společným snem je koncertní uvedení Rybova oratoria Stabat mater v Rybově Rožmitále v interpretačním provedení Zdeňka Klaudy. K jeho zařazení do dramaturgického výběru nás bezesporu opravňuje nejen mimořádný ohlas odborné i laické veřejnosti k již vydané nahrávce, ale i naše společná láska a obdiv k tomuto ojedinělému dílu a Jakubu Janu Rybovi. Věříme, že celý formát festivalu bude kulturně společenským přínosem a radostí pro všechna otevřená srdce i velmi významným kulturně-společenským počinem města Rožmitál pod Třemšínem.

 

Skupina zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby:

Šimon Kaňka, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, Jaroslav Pelikán, Tomáš Janeček

 

v Karlových Varech

dne 20. 03. 2018

za Skupinu zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby

na základě společných materiálů vypracoval:

Šimon Kaňka, v. r.

ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

jednatel společnosti Anthonea Musica s. r. o. – pořadatel festivalu

 

 

 

PROGRAM FESTIVALU

 

27. dubna 2018 - Slavnostní zahajovací koncert

Jakub Jan Ryba: Kasace in C

Jakub Jan Ryba: Velký koncert pro housle a orchestr d moll - Rožmitálská premiéra

Jakub Jan Ryba: Symfonie in C

Michal Sedláček – housle

Symfonický orchestr Konzervatoře v Plzni

dirigent - Jiří Štrunc

19.00 hodin Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum - Galerie

  

4. května 2018 - Mše sv. obětovaná za Jakuba Jana Rybu

18.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí v Rožmitále pod Třemšínem

 

4. května 2018 - Komorní koncert

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata da chiesa

Jakub Jan Ryba: Arie N 34 pro alt sólo

Jakub Jan Ryba: Graduale N 150 pro soprán a alt

Nicolo Paganini: Sonata concertata pro housle a kytaru A dur

Jakub Jan Ryba: Gradualia N 198-204 (výběr)

Johann Sebastian Bach: Ciaccona pro housle sólo, BWV 1004

Jaroslav Pelikán: Chvály na texty sv. Augustýna

L'Armonia Terrena Ensemble, Zdeněk Klauda – dirigen

Eva Kolková – soprán, Jarmila Balážová – alt, Jakub Koš – tenor,

Karel Václav Jeřábek – bas,

Milan Al-Ashhab – I. housle, Šárka Petříková – II. housle,

Karel Untermüller - viola, Lukáš Polák – violoncello, Jaroslav Pelikán – flétna,

Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany, Jaroslav Novák – kytara

19.30 hodin farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

 

 

 

5. května 2018 - Konference

Disputace pro širokou laickou i odbornou veřejnost na téma

"Současná situace duchovní hudby v České republice"

10.00 - 13.00 1. panel

15.00 - 18.00 2. panel

Rožmitál pod Třemšínem, Společenské centrum

 

 

 

15. - 20. července 2018 - Edukativní projekty

Tvůrčí dílny a kurzy pro děti a mládež dle aspektů života a díla Jakuba Jana Ryby v oborech hudební skladba, hra na flétnu, hra na varhany, interpretace sborového chrámového zpěvu, hudební publicistika a soutěž k vzniku nových hudebních skladeb

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby, Společenské centrum

Cena vstupenek: 100,- Kč plné vstupné; 50,- Kč studenti, senioři a držitelé průkazů

 ZTP/P Vstupenky je možné zakoupit v místě akce vždy 30 minut před jejím začátkem. Vstupenky je možné rezervovat v Městském kulturním středisku

 v Rožmitále pod Třemšínem na tel.: 318 665 339

 

Generální partner: Arcibiskupství pražské

Hlavní partner: Město Rožmitál pod Třemšínem

Partneři: Nibiru Publishers, Společnost Jakuba Jana Ryby, Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, Římskokatolická farnost Starý Rožmitál

Mediální partner: Třemšínské listy

Pořadatel: Anthonea Musica s.r.o, umělecká agentura

 

 

 

 

 

CD s první nahrávkou Rybova úžasného Stabat mater je na světě!

Jubilejní rok 2015, v němž jsme si připomínali 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby, se stal nejen příležitostí k uspořádání řady významných kulturních akcí (koncerty, přednášky, výstavy, vydání knihy…) u nás v Rožmitále, v Rybových rodných Přešticích i v mnoha městech po celé naší vlasti, ale také důležitým impulsem k dalším zajímavých projektům. Přinesl své plody i v tomto roce 2016, který je výročním rokem Rybova nejslavnějšího díla České mše vánoční „Hej, mistře“. Všechny mají jediný cíl – ukázat šíři a rozmanitost Rybovy hudební tvorby. V Českém rozhlase vznikla nahrávka České mše vánoční v její původní podobě podle notového materiálu vydaného v roce 2014, Český rozhlas Plzeň zahájil natočením Rybova houslového koncertu D dur projekt, díky němuž v plzeňském rozhlase postupně vzniknou nahrávky všech 5 dochovaných Rybových koncertů. V prvních měsících roku 2017 by měl pokračovat nahráváním houslového koncertu d moll, jehož notový materiál v  listopadu tohoto roku z Rybova originálu spartovali předseda a tajemnice SJJR.

Za nejvýraznější počin však bezesporu můžeme považovat vznik vůbec první veřejnosti dostupné nahrávky Rybova monumentálního oratoria Stabat mater z roku 1805, vrcholného a patrně nejzávažnějšího díla celé jeho tvorby. Slavnostnímu představení CD, které se uskutečnilo v kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici v Praze 8. listopadu 2016, předcházelo intenzivní studium dvou dobových opisů skladby a příprava moderního notového materiálu. Vše pak vyvrcholilo nastudováním díla a v posledních srpnových dnech i jeho profesionálním natočením.

Vedení SJJR mohlo být díky kontaktu s pány Zdeňkem Klaudou (dirigent), Ing. Tomášem Janečkem (Nibiru Publishers, vydavatel CD) a Jakubem Hrubým (Braunensis Art, vydavatel notového materiálu) od počátku u toho. Jsme rádi, že jsme mohli přispět radou, pomocí při korekturách či vytvořením textu do bookletu zmíněného CD. Předseda SJJR se mohl s hlavními aktéry také osobně potkat tady u nás v Rožmitále a byl osobně účasten samotného nahrávání i slavnostního představení CD. Velké poděkování patří všem, kteří tento po všech stránkách náročný projekt připravili a zrealizovali.

Nahrávku tohoto závažného, duchovně hlubokého a technicky velmi náročného díla zdobí brilantní a procítěné výkony vynikajících pěvců – Simony Šaturové, Markéty Cukrové, Jamese Kryshaka a Adama Plachetky, pěveckého sboru Martinů Voices a vynikajícího orchestru L´armonia terrena pod vedením Zdeňka Klaudy. Věříme, že právě díky ní získá Stabat mater Jakuba Jana Ryby nejen trvalé místo mezi nejvýznamnějšími klenoty české duchovní hudby, ale svým poselstvím naděje vyvěrající z Kristovy oběti, kterou při kompozici díla tak silně vnímal i sám autor, osloví co nejširší okruh posluchačů.

Více informací o celém projektu najdete pod těmito odkazy:

https://www.facebook.com/larmonia.terrena/?pnref=story

http://www.rozhlas.cz/mozaika/hudba/_zprava/jakub-jan-ryba-psal-cistou-hudbu-rika-zdenek-klauda-iniciator-nahravky-jeho-stabat-mater--1667575

 

 

 

Jubilejní rok 2015 začíná přinášet své plody...

U Braunensis Art bude vydán notový materiál Rybových dětských písní ze sbírky Dar pilné mládeži, dále skladby pro cembalo a dueta pro housle a klavír.

MgA. Jakub Hrubý připravuje nový vzdělávací program pro učitele ZUŠ zaměřený na osobnost Jakuba Jana Ryby.

V Českém rozhlase Plzeň by vznikla nahrávka Rybova houslového koncertu D dur z roku 1799. V příštím roce by měl být natočen další Rybův koncert, tentokrát Grand Concert pour Violon principal z roku 1801.

 

GIVT - KLIKNI A POMÁHEJ

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a Givt z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.

Vyberte si na stránkách GIVTu internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace!

www.givt.cz

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

 

Uděláte to takto:

1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/SpolečnostJakubaJanaRyby

2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit.

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

 

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, tady http://bit.ly/GivtRozšíření najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search