"Ryba i my všichni se máme jako na světě"

Přečtěte si rozhovor Huberta Hoyera s Šimonem Kaňkou o okolnostech vzniku Festivalu Jakuba Jana Ryby.

Page_1

Page_2

Page_3

 

IV. ročník

Program zde

 

III. ročník

Program zde

 

II. ročník

Program festivalu

 

ZAHAJOVACÍ KONCERT

neděle 28. 04. 2019, 19:00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Sekce Rybova symfonická hudba a sekce Rybův interpret

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Beseda s Rybovým interpretem: Eduard Šístek

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr C dur, N 542

Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur 

Eduard Šístek – violoncello
L'Armonia Terrena
Zdeněk Klauda – dirigent

 

KOMORNÍ KONCERT

středa 1. 5. 2019, 16:00 hod., 15:00 hod prohlídka areálu

Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka

Sekce Rybova komorní hudba

Dramaturgický úvod: prohlídka Barokního areálu Skalka vedená správcem areálu

Úvodní slovo: Jana Semerádová

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, KV 285

Joseph Haydn: Divertimento D dur, Hob. II:D9

W. A. Mozart / J. S. Bach: Largo a Fuga c moll, K. 404a / BWV 526

Carl Philipp Emanuel Bach: Duetto e moll, Wq 140

Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur, N 552

Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flétna
Lenka Torgersen – housle
Andreas Torgersen – viola
Hana Fleková – violoncello

 

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE A MŠE SVATÁ OBĚTOVANÁ ZA JAKUBA JANA RYBU

pátek 10. 5. 2019

Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže

17:00 hod. Procesí od farního kostela k bývalému morovému hřbitovu a žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba; po návratu modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově

18:00 hod. Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu

 

KOMORNÍ KONCERT

pátek 10. 5. 2019, 19:00 hod.

Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže,

Sekce Rybova duchovní hudba

Dramaturgický úvod: Jaroslav Krček

J. J. Ryba: Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr), N 486-490

J. J. Ryba: Offertorium pro III. neděli postní, N 207

J. J. Ryba: O Deus ego amo te (árie pro soprán), N 33

J. J. Ryba: Et factus est (árie pro bas), N 39

J. J. Ryba: O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt)

J. J. Ryba: Offero tibi cor meum (árie pro soprán/mezzo), N 32

J. J. Ryba: Offertorium pro VI. neděli postní N 210

J. Krček: Kantáta pro Festival Jakuba Jana Ryby

L'Armonia Terrena Vocale:
Eva Benett – soprán, Jarmila Balážová – alt,
Jakub Koś – tenor, Jaroslav Patočka – bas
L'Armonia Terrena Ensemble
Adam Viktora – varhany
Zbyněk Müller – dirigent

 

KONFERENCE O DUCHOVNÍ HUDBĚ

sobota 11. 5. 2019, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00

Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň MěÚ

  

KOMORNÍ KONCERT

středa 15. 5. 2019, 19:00 hod.

Zámek Březnice

Sekce Rybova komorní hudba a sekce Rybův junior

Dramaturgický úvod: Jaroslav Pelikán

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur

Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello

Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č. 3

Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello, N 553

Škampovo kvarteto

Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna

 

 

ZÁVĚREČNÝ SYMFONICKÝ KONCERT

čtvrtek 20. 06. 2019, 20:30 hod.

Praha, kostel Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí

Sekce Rybova vokálně instrumentální hudba

Dramaturgický úvod: přednáška Zdeňka Klaudy, dramaturga Festivalu Jakuba Jana Ryby o významu literárního odkazu Rybova textu

Jakub Jan Ryba: Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat), N 339

Markéta Böhmová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, 
Jakub Koś – tenor, Václav Jeřábek – bas
Smíšený sbor Pražské konzervatoře
Marek Valášek – sbormistr

Barokní orchestr pražské Konzervatoře
Jakub Kydlíček – dirigent

 

 

FESTIVAL JAKUBA JANA RYBY 2018 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
 

“Co jde od srdce, jde k srdci” – citát Jakuba Jana Ryby

 

Festival se koná pod záštitou Ing. Josefa Vondráška, starosty Města Rožmitál pod Třemšínem

 

Základ. Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Přirozeným vývojem se k rozvíjející se diskusi původní dvojice přidaly další osobnosti z různých oborů. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající z jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků a laické veřejnosti, ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla, jeho myšlenky a podněty. Rádi bychom skrze tuto oduševnělou látku vyvolali pocity, emoce, inspiraci, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a duchovní rozvoj společnosti.

 

Obsah. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností – je věnován jak široké laické veřejnosti, která bude obohacena o provedení Rybových skladeb a o možnost aktivně se podílet na diskusi, tak dětem a mládeži a jejich interaktivnímu vzdělávání na základě Rybových hodnot, ale současně též hudebním vědcům, muzikologům, historikům, kritikům, publicistům a výkonným profesionálním umělcům v oboru klasické hudby, kteří se setkají nejen na platformě nonverbální, ale také verbální. Všechny zúčastněné budeme průběžně motivovat k vyjádření jejich zpětné vazby k tématům festivalu pro uchování živoucí a tvůrčí atmosféry.

 

Rožmitál pod Třemšínem. Jádrem společenského života festivalu je Rybův Rožmitál. Díky laskavé podpoře vedení Města, Společnosti Jakuba Jana Ryby, Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál budeme rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ J. J. Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy, Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.

Život s Rybou. Festival bude veřejnost i samotné umělce provázet v průběhu celého kalendářního roku. Započne svojí hudební částí vždy po odeznění velikonočních svátků se symbolickým vztahem právě k Rybovu dílu Stabat mater a k duchovním otázkám obecně, a to ve dvou sekcích: Rybova hudba a Rybův interpret. V sekci Rybova hudba budeme postupně realizovat koncertní provedení všech dochovaných Rybových skladeb. V sekci Rybův interpret budeme uvádět komentované interpretace autorových skladeb pro sólový nástroj, kdy před každým koncertem proběhne veřejná beseda s daným interpretem. Festival bude pokračovat

přes letní měsíce prací s dětmi, mládeží a mladými umělci i odborníky. Ti se budou moci zúčastnit dalších ročníků festivalu jako interpreti v sekci Rybův junior. V průběhu workshopového období budeme u hudebních skladatelů iniciovat vznik nových hudební skladeb, které budou ke konci kalendářního roku veřejně ohodnoceny, a na dalších ročnících je uvedeme jako premiéru v sekci Inspirace Jakubem Janem Rybou.

 

Osobnosti. Skupina zakladatelů festivalu sestavuje hudební dramaturgii akcí z renomovaných těles a interpretů české i světové hudební scény. Workshopy jsou rozděleny do třech sekcí dle aspektů Rybovy činnosti. Pro zajištění jejich realizace a vedení jsme získali respektované osobnosti v dané oblasti. Prvotní okruhy workshopů dle vzdělávacího aspektu jsou: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti skladby” a “Kurzy interpretace hry na flétnu pro mladé umělce a odborníky" – garant Jaroslav Pelikán, “Kurzy interpretace hry na varhany pro mladé umělce a odborníky” – garant Adam Viktora, “Kurzy interpretace sborového zpěvu a sborového zpěvu chrámových sborů pro děti, mladé umělce a odborníky" a “Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži” – garant Jakub Hrubý. Prvotní okruhy workshopů dle literárního aspektu jsou následovné: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební publicistiky” – garant Milan Bátor. Prvotní okruhy workshopů dle aspektu vzniku nové hudby jsou následovné: “Světská a duchovní skladba soudobého autora – soutěž s konkrétním zadáním (např. zhudebnění textů nebo překladů J. J. Ryby, nebo dopsání sólového partu v koncertu pro cembalo a orchestr apod.) pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební skladby” – garanti a porotci: Jaroslav Pelikán, Zdeněk Klauda, Slávek Matoušek.

 

Kontroverze. Při seznamování se s životními osudy J. J. Ryby zjišťujeme, že problémy, kterými se celý život trápil, ale které se pokoušel aktivně řešit, se s našimi problémy z velké části shodují. Inspirativní je pro nás také odvaha, pracovitost a energie, se kterou se potýkal při zdolávání nelehké a někdy i beznadějné situace, ve které se jako hudebník a také jako organizátor hudebního dění v regionu ocital. K uspořádání “Konference – disputace věnované problematice současnosti a budoucnosti tzv. vážné hudby” nás motivovalo právě poznání Rybova života souznící s našimi dlouhodobými úvahami o situaci v dané oblasti, která nám nepřipadá uspokojivá. Vzhledem k tomu, že konferenci plánujeme konat každoročně, chceme se v daném ročníku věnovat jednomu segmentu z celého spektra existujících problémů. Pro příklad uvádíme několik témat, jejichž stav nám připadá alarmující:

 

KOMUNIKACE V HUDEBNÍM SVĚTĚ: vysoká míra diversifikace žánrů a podžánrů, kdy hudebníci z různých vzájemně odcizených oblastí spolu jen obtížně komunikují, a to často nejen hudebně, ale často i verbálně

 

HUDEBNÍ INSTITUCE: problematika hudebních institucí a jejich malé flexibility při naplňování stále se měnícího spektra jejich poslání

 

HUDEBNÍ TVORBA: absolutní odtažitost nově vzniklé hudební tvorby od skutečných zájmů hudební veřejnosti

 

HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ: problematika hudebního školství a následného uplatňování absolventů hudebních škol v profesionálním světě

 

HUDEBNÍ ELITY: problematika uměle vytvořeného světa tzv. hudebních elit a poukázání na neživotnost elitářského přístupu k hudbě, který produkuje nezájem publika o tzv. vážnou hudbu nebo případně zájem o akce tohoto žánru, které jsou vnímané pouze jako exklusivní společenská událost, nikoliv jako kulturní fenomén

 

Konference. Odborné kolokvium se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem za účasti veřejnosti v prostorách Společenského centra a v ZUŠ J. J. Ryby. Aktivními účastníky konference budou osobnosti z řad aktivních hudebníků (instrumentalisté, dirigenti, zpěváci, skladatelé), muzikologů, publicistů a hudebních kritiků, kteří přednesou svůj příspěvek k vybranému tématu. Všechny příspěvky budou po skončení konference spolu se závěrem a stanovením tématu dalšího ročníku konference vytištěn ve sborníku. Aktivní účastníci konference obdrží za svůj příspěvek symbolický honorář. Počet diskutujících bude každý rok předem veřejně ohlášen. O nominaci rozhodne pořadí přijatých přihlášek. Pro zakládající ročník byly osloveny tyto osobnosti (uváděné bez titulů a hodností): Zdeněk Wasserbauer, Pavel Posád, Václav Luks, Marek Štryncl, Adam Viktora, Vojtěch Jouza, Jiří Panocha, Slávek Matoušek, Miloš Bok, Slavomír Hořínka, Zdeněk Pololáník, Tomáš Netopil, Zbyněk Müller, Adam Plachetka, Lubomír Mátl, Jiří Chvála, Miroslav Pšenička, Josef Kšica, Vladimír Roubal. Mediátorem konference bude osobnost (např. Josef Chuchma), která nemusí být nutně odborníkem v diskutované oblasti, ale měla by být respektovanou a veřejně známou osobou, samozřejmě s kladným vztahem k „vážné“ hudbě. Konferenci předsedá Jakub Jan Ryba, jehož účast je symbolicky vyjádřená prázdnou židlí v čele diskutujících. Už samo studium Rybova životopisu a jeho lidských i tvůrčích postojů je zdrojem poznání, které může pomoci nacházet východiska a ukazovat směr, kudy se ubírat dál. Celá diskuze bude nahrávána a zveřejňována jak Českým Rozhlasem, tak i internetovými streamovými médii.

 

Naděje. Naším společným snem je koncertní uvedení Rybova oratoria Stabat mater v Rybově Rožmitále v interpretačním provedení Zdeňka Klaudy. K jeho zařazení do dramaturgického výběru nás bezesporu opravňuje nejen mimořádný ohlas odborné i laické veřejnosti k již vydané nahrávce, ale i naše společná láska a obdiv k tomuto ojedinělému dílu a Jakubu Janu Rybovi. Věříme, že celý formát festivalu bude kulturně společenským přínosem a radostí pro všechna otevřená srdce i velmi významným kulturně-společenským počinem města Rožmitál pod Třemšínem.

 

Skupina zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby:

Šimon Kaňka, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, Jaroslav Pelikán, Tomáš Janeček

 

v Karlových Varech

dne 20. 03. 2018

za Skupinu zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby

na základě společných materiálů vypracoval:

Šimon Kaňka, v. r.

ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

jednatel společnosti Anthonea Musica s. r. o. – pořadatel festivalu

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search