FESTIVAL JAKUBA JANA RYBY 2018 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
 

“Co jde od srdce, jde k srdci” – citát Jakuba Jana Ryby

 

Festival se koná pod záštitou Ing. Josefa Vondráška, starosty Města Rožmitál pod Třemšínem

 

Základ. Jakub Jan Ryba byl člověk mnoha talentů, přímo renesanční umělec. Proto prvotní hnací silou pro vznik zakládajícího ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby byly odborné diskuse širokého záběru probíhající mezi Zdeňkem Klaudou a Hubertem Hoyerem při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. Přirozeným vývojem se k rozvíjející se diskusi původní dvojice přidaly další osobnosti z různých oborů. Konkrétním výstupem se stala myšlenka Skupiny zakladatelů festivalu vyvěrající z jejich společné potřeby vytvořit prostor pro setkávání odborníků a laické veřejnosti, ve kterém by koncentrovaně rezonovala Rybova díla, jeho myšlenky a podněty. Rádi bychom skrze tuto oduševnělou látku vyvolali pocity, emoce, inspiraci, zamyšlení, poznání či rozjímání a připojili se tím organicky k vlně působící na intelektuální a duchovní rozvoj společnosti.

 

Obsah. Základní obsahovou náplní festivalu vycházející ze samotné Rybovy činnosti je propojení tří hlavních částí: interpretace hudebního umění, veřejné disputace ve formě hudební konference a edukační činnosti. Náš projekt je v podstatě míněn jako propojení lidí napříč celou hudebně kulturní společností – je věnován jak široké laické veřejnosti, která bude obohacena o provedení Rybových skladeb a o možnost aktivně se podílet na diskusi, tak dětem a mládeži a jejich interaktivnímu vzdělávání na základě Rybových hodnot, ale současně též hudebním vědcům, muzikologům, historikům, kritikům, publicistům a výkonným profesionálním umělcům v oboru klasické hudby, kteří se setkají nejen na platformě nonverbální, ale také verbální. Všechny zúčastněné budeme průběžně motivovat k vyjádření jejich zpětné vazby k tématům festivalu pro uchování živoucí a tvůrčí atmosféry.

 

Rožmitál pod Třemšínem. Jádrem společenského života festivalu je Rybův Rožmitál. Díky laskavé podpoře vedení Města, Společnosti Jakuba Jana Ryby, Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál budeme rádi využívat prostory Společenského centra, Podbrdského muzea, ZUŠ J. J. Ryby, a farního kostela ve Starém Rožmitále. Zde se budou konat koncerty, disputace i workshopy. Naší obecnou snahou je přenést část tohoto života i do Prahy, Plzně a dalších míst pevně spjatých s Rybovým životem.

Život s Rybou. Festival bude veřejnost i samotné umělce provázet v průběhu celého kalendářního roku. Započne svojí hudební částí vždy po odeznění velikonočních svátků se symbolickým vztahem právě k Rybovu dílu Stabat mater a k duchovním otázkám obecně, a to ve dvou sekcích: Rybova hudba a Rybův interpret. V sekci Rybova hudba budeme postupně realizovat koncertní provedení všech dochovaných Rybových skladeb. V sekci Rybův interpret budeme uvádět komentované interpretace autorových skladeb pro sólový nástroj, kdy před každým koncertem proběhne veřejná beseda s daným interpretem. Festival bude pokračovat

přes letní měsíce prací s dětmi, mládeží a mladými umělci i odborníky. Ti se budou moci zúčastnit dalších ročníků festivalu jako interpreti v sekci Rybův junior. V průběhu workshopového období budeme u hudebních skladatelů iniciovat vznik nových hudební skladeb, které budou ke konci kalendářního roku veřejně ohodnoceny, a na dalších ročnících je uvedeme jako premiéru v sekci Inspirace Jakubem Janem Rybou.

 

Osobnosti. Skupina zakladatelů festivalu sestavuje hudební dramaturgii akcí z renomovaných těles a interpretů české i světové hudební scény. Workshopy jsou rozděleny do třech sekcí dle aspektů Rybovy činnosti. Pro zajištění jejich realizace a vedení jsme získali respektované osobnosti v dané oblasti. Prvotní okruhy workshopů dle vzdělávacího aspektu jsou: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti skladby” a “Kurzy interpretace hry na flétnu pro mladé umělce a odborníky" – garant Jaroslav Pelikán, “Kurzy interpretace hry na varhany pro mladé umělce a odborníky” – garant Adam Viktora, “Kurzy interpretace sborového zpěvu a sborového zpěvu chrámových sborů pro děti, mladé umělce a odborníky" a “Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži” – garant Jakub Hrubý. Prvotní okruhy workshopů dle literárního aspektu jsou následovné: “Tvůrčí dílny pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební publicistiky” – garant Milan Bátor. Prvotní okruhy workshopů dle aspektu vzniku nové hudby jsou následovné: “Světská a duchovní skladba soudobého autora – soutěž s konkrétním zadáním (např. zhudebnění textů nebo překladů J. J. Ryby, nebo dopsání sólového partu v koncertu pro cembalo a orchestr apod.) pro mladé umělce a odborníky v oblasti hudební skladby” – garanti a porotci: Jaroslav Pelikán, Zdeněk Klauda, Slávek Matoušek.

 

Kontroverze. Při seznamování se s životními osudy J. J. Ryby zjišťujeme, že problémy, kterými se celý život trápil, ale které se pokoušel aktivně řešit, se s našimi problémy z velké části shodují. Inspirativní je pro nás také odvaha, pracovitost a energie, se kterou se potýkal při zdolávání nelehké a někdy i beznadějné situace, ve které se jako hudebník a také jako organizátor hudebního dění v regionu ocital. K uspořádání “Konference – disputace věnované problematice současnosti a budoucnosti tzv. vážné hudby” nás motivovalo právě poznání Rybova života souznící s našimi dlouhodobými úvahami o situaci v dané oblasti, která nám nepřipadá uspokojivá. Vzhledem k tomu, že konferenci plánujeme konat každoročně, chceme se v daném ročníku věnovat jednomu segmentu z celého spektra existujících problémů. Pro příklad uvádíme několik témat, jejichž stav nám připadá alarmující:

 

KOMUNIKACE V HUDEBNÍM SVĚTĚ: vysoká míra diversifikace žánrů a podžánrů, kdy hudebníci z různých vzájemně odcizených oblastí spolu jen obtížně komunikují, a to často nejen hudebně, ale často i verbálně

 

HUDEBNÍ INSTITUCE: problematika hudebních institucí a jejich malé flexibility při naplňování stále se měnícího spektra jejich poslání

 

HUDEBNÍ TVORBA: absolutní odtažitost nově vzniklé hudební tvorby od skutečných zájmů hudební veřejnosti

 

HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ: problematika hudebního školství a následného uplatňování absolventů hudebních škol v profesionálním světě

 

HUDEBNÍ ELITY: problematika uměle vytvořeného světa tzv. hudebních elit a poukázání na neživotnost elitářského přístupu k hudbě, který produkuje nezájem publika o tzv. vážnou hudbu nebo případně zájem o akce tohoto žánru, které jsou vnímané pouze jako exklusivní společenská událost, nikoliv jako kulturní fenomén

 

Konference. Odborné kolokvium se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem za účasti veřejnosti v prostorách Společenského centra a v ZUŠ J. J. Ryby. Aktivními účastníky konference budou osobnosti z řad aktivních hudebníků (instrumentalisté, dirigenti, zpěváci, skladatelé), muzikologů, publicistů a hudebních kritiků, kteří přednesou svůj příspěvek k vybranému tématu. Všechny příspěvky budou po skončení konference spolu se závěrem a stanovením tématu dalšího ročníku konference vytištěn ve sborníku. Aktivní účastníci konference obdrží za svůj příspěvek symbolický honorář. Počet diskutujících bude každý rok předem veřejně ohlášen. O nominaci rozhodne pořadí přijatých přihlášek. Pro zakládající ročník byly osloveny tyto osobnosti (uváděné bez titulů a hodností): Zdeněk Wasserbauer, Pavel Posád, Václav Luks, Marek Štryncl, Adam Viktora, Vojtěch Jouza, Jiří Panocha, Slávek Matoušek, Miloš Bok, Slavomír Hořínka, Zdeněk Pololáník, Tomáš Netopil, Zbyněk Müller, Adam Plachetka, Lubomír Mátl, Jiří Chvála, Miroslav Pšenička, Josef Kšica, Vladimír Roubal. Mediátorem konference bude osobnost (např. Josef Chuchma), která nemusí být nutně odborníkem v diskutované oblasti, ale měla by být respektovanou a veřejně známou osobou, samozřejmě s kladným vztahem k „vážné“ hudbě. Konferenci předsedá Jakub Jan Ryba, jehož účast je symbolicky vyjádřená prázdnou židlí v čele diskutujících. Už samo studium Rybova životopisu a jeho lidských i tvůrčích postojů je zdrojem poznání, které může pomoci nacházet východiska a ukazovat směr, kudy se ubírat dál. Celá diskuze bude nahrávána a zveřejňována jak Českým Rozhlasem, tak i internetovými streamovými médii.

 

Naděje. Naším společným snem je koncertní uvedení Rybova oratoria Stabat mater v Rybově Rožmitále v interpretačním provedení Zdeňka Klaudy. K jeho zařazení do dramaturgického výběru nás bezesporu opravňuje nejen mimořádný ohlas odborné i laické veřejnosti k již vydané nahrávce, ale i naše společná láska a obdiv k tomuto ojedinělému dílu a Jakubu Janu Rybovi. Věříme, že celý formát festivalu bude kulturně společenským přínosem a radostí pro všechna otevřená srdce i velmi významným kulturně-společenským počinem města Rožmitál pod Třemšínem.

 

Skupina zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby:

Šimon Kaňka, Josef Vondrášek, Hubert Hoyer, Zdeněk Klauda, Jaroslav Pelikán, Tomáš Janeček

 

v Karlových Varech

dne 20. 03. 2018

za Skupinu zakladatelů festivalu Jakuba Jana Ryby

na základě společných materiálů vypracoval:

Šimon Kaňka, v. r.

ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

jednatel společnosti Anthonea Musica s. r. o. – pořadatel festivalu

 

 

 

 

PROGRAM FESTIVALU

 

27. dubna 2018

 

Slavnostní zahajovací koncert

 

Jakub Jan Ryba: Kasace in C

 

Jakub Jan Ryba: Velký koncert pro housle a orchestr d moll - Rožmitálská premiéra

 

Jakub Jan Ryba: Symfonie in C

 

Michal Sedláček – housle

 

Symfonický orchestr Konzervatoře v Plzni

 

dirigent - Jiří Štrunc

 

19.00 hodin Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum - Galerie

 

 

 

4. května 2018

 

Mše sv. obětovaná za Jakuba Jana Rybu

 

18.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí

 

Rožmitál pod Třemšínem

 

 

 

4. května 2018

 

Komorní koncert

 

Wofgang Amadeus Mozart: Sonata da chiesa

 

Jakub Jan Ryba: Arie N 34 pro alt sólo

 

Jakub Jan Ryba: Graduale N 150 pro soprán a alt

 

Nicolo Paganini: Sonata concertata pro housle a kytaru A dur

 

Jakub Jan Ryba: Gradualia N 198-204 (výběr)

 

Johann Sebastian Bach: Ciaccona pro housle sólo, BWV 1004

 

Jaroslav Pelikán: Chvály na texty sv. Augustýna

 

L'Armonia Terrena Ensemble, Zdeněk Klauda – dirigen

 

Eva Kolková – soprán, Jarmila Balážová – alt, Jakub Koš – tenor,

 

Karel Václav Jeřábek – bas,

 

Milan Al-Ashhab – I. housle, Šárka Petříková – II. housle,

 

Karel Untermüller - viola, Lukáš Polák – violoncello, Jaroslav Pelikán – flétna,

 

Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany, Jaroslav Novák – kytara

 

19.30 hodin farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

 

 

 

5. května 2018

 

Konference

 

disputace pro širokou laickou i odbornou veřejnost na téma

 

"Současná situace duchovní hudby v České republice"

 

10.00 - 13.00 1. panel

 

15.00 - 18.00 2. panel

 

Rožmitál pod Třemšínem, Společenské centrum

 

 

 

15. - 20. července 2018

 

Edukativní projekty

 

tvůrčí dílny a kurzy pro děti a mládež dle aspektů života a díla Jakuba Jana Ryby v oborech hudební skladba, hra na flétnu, hra na varhany, interpretace sborového chrámového zpěvu, hudební publicistika a soutěž k vzniku nových hudebních skladeb

 

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby, Společenské centrum

 

Cena vstupenek: 100,- Kč plné vstupné; 50,- Kč studenti, senioři a držitelé průkazů

 

ZTP/P Vstupenky je možné zakoupit v místě akce vždy 30 minut před jejím začátkem. Vstupenky je možné rezervovat v Městském kulturním středisku

 

v Rožmitále pod Třemšínem na tel.: 318 665 339

 

Generální partner: Arcibiskupství pražské

 

Hlavní partner: Město Rožmitál pod Třemšínem

 

Partneři: Nibiru Publishers, Společnost Jakuba Jana Ryby, Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, Římskokatolická farnost Starý Rožmitál

 

Mediální partner: Třemšínské listy

 

Pořadatel: Anthonea Musica s.r.o, umělecká agentura

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search