top of page

.

Stanovy Společnosti Jakuba Jana Ryby, z. s.

.


Článek 1 – Název, sídlo, působnost

 

Společnost Jakuba Jana Ryby, z. s. (dále jen SJJR) sdružuje příznivce umění hudebního skladatele a učitele Jakuba Jana Ryby (1765–1815). Společnost má sídlo na adrese: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, ale její působnost se vztahuje na celou Českou republiku. Společnost Jakuba Jana Ryby byla založena v roce 1990 na své ustavující schůzi a byla zaregistrována tehdejším Ministerstvem vnitra ČSR dne 25. 6. 1990.

.


Článek 2 – Postavení a poslání Společnosti Jakuba Jana Ryby

 

Společnost je právně samostatným subjektem, který je schopen nabýt práv a zavazovat se v celém rozsahu své činnosti a působnosti. Samostatnost je dána i po stránce hospodářské. Společnost může vstupovat jako člen do vyšších hudebních a hudebně-vědeckých organizací doma i v zahraničí podle rozhodnutí nejvyššího orgánu SJJR.

 

Posláním Společnosti je uchovávat v nejširším povědomí památku a odkaz Jakuba Jana Ryby, učitele a slavného hudebního skladatele. Úzce spolupracuje s Podbrdským muzeem v Rožmitále pod Třemšínem, kde má Jakub Jan Ryba rozsáhlou expozici, na jejíž koncepci a realizaci se SJJR podílela rozhodující měrou. SJJR upozorňuje veřejnost a sdělovací prostředky na výročí Jakuba Jana Ryby, pořádá akce a koncerty k jejich uctění. SJJR se stará o shromažďování a zároveň o vydávání nahrávek skladeb Jakuba Jana Ryby včetně nepublikovaných. Stará se o vydávání skladeb Jakuba Jana Ryby tiskem a o uvádění těchto skladeb do koncertního provozu. Za tím účelem jedná s vydavatelstvími, koncertními agenturami a pořadateli. Vyvíjí teoretickou práci se zaměřením na Jakuba Jana Rybu a umění minulosti, pořádá přednášky, odborné konference a semináře, spolupracuje s hudebním školstvím, může provádět ediční činnost. K zajištění svých cílů navazuje styk a spolupráci i se zahraničními partnery.

.


Článek 3 – Členství

 

Členy Společnosti se mohou stát všichni zájemci bez ohledu na národnost a státní příslušnost. Členství v SJJR má dvě formy: řádné a čestné. Řádné členství na základě písemné přihlášky uděluje a eviduje výbor, který rovněž rozhoduje o čestném členství. Čestné členství se uděluje osobám blízce spjatým s Jakubem Janem Rybou a za mimořádné zásluhy v péči o odkaz. Zvláštní formou je členství zahraniční, za podmínek stanovených výborem a na základě jeho rozhodnutí. Členské příspěvky zůstávají SJJR jako jeden ze zdrojů příjmu. Jejich výše, stanovená výborem, se pohybuje na minimální výši.

Povinností členů je jednat ve shodě s posláním SJJR a jejími stanovami a platit členské příspěvky.

 

Mezi práva členů patří podílet se na veškeré činnosti Společnosti, volit a být volen do výboru, podávat návrhy na zlepšení činnosti, popř. stížnosti, být informován o činnosti SJJR. Členové mohou žádat SJJR o všestrannou pomoc a institucionální záštitu při vlastní činnosti, která sleduje poslání a cíle Společnosti.

 

Členství zaniká na základě písemné žádosti člena, úmrtím, zánikem SJJR či vyloučením za hrubé porušení Stanov.

.


Článek 4 – Struktura Společnosti

 

Statutárním orgánem SJJR je její předseda, který zastupuje SJJR navenek a jedná jejím jménem. Je volen výborem SJJR. Funkční období předsedy a výboru je 5 let.

 

Výbor SJJR je jejím nejvyšším, výkonným orgánem SJJR oficiálně zastupujícím SJJR. Musí být minimálně sedmičlenný. Jeho členy jsou předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a další členové. Jednotlivé členy výboru navrhují členové SJJR z řad členstva SJJR a volí je valná hromada. Do kompetence výboru patří přijímat zásadní rozhodnutí o činnosti, změnách stanov a zániku SJJR. Pro jednotlivá rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí o zániku SJJR musí při schůzi výboru hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů. Výbor se schází minimálně dvakrát za rok. V čele výboru stojí předseda, statutární orgán SJJR který svolává a řídí zasedání výboru a valné hromady. Výbor vede neveřejný seznam členů SJJR.

 

Valná hromada je shromáždění členů SJJR, které svolává Výbor SJJR minimálně jedenkrát za pět let. Výbor je povinen svolat valnou hromadu i mimo řádný termín, požádá-li o to alespoň 1/3 členů. Valná hromada na svém zasedání volí členy výboru, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

.

 

Článek 5 – Hospodaření

 

SJJR samostatně hospodaří se svým majetkem, případně s majetkem svěřeným do užívání. Příjem SJJR tvoří členské příspěvky, dary, dědictví, odkazy, dotace, výtěžky z kulturní a ostatní činnosti. Správnost hospodaření SJJR kontroluje výbor SJJR.

.

 

Článek 6 – Zánik Společnosti

 

O zániku SJJR rozhoduje výbor SJJR, nejméně však 2/3 většinou hlasů. Při zániku určí valná hromada likvidační komisi, která provede majetkoprávní vypořádání.

.

 
Článek 7 – Závěrečné ustanovení

 

Stanovy Společnosti Jakuba Jana Ryby po jejich schválení výborem SJJR nabývají účinnosti schválením příslušného soudu, který spravuje spolkový rejstřík.

.

bottom of page